• 16 grudnia 2014
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

 

 

KODEKS DROGOWY BEZ TAJEMNIC

Mając na uwadze przybliżenie oraz wyjaśnianie prawnych zagadnień tematyki ruchu drogowego a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego nie chronionych użytkowników dróg, rozpoczynamy cotygodniową emisję wybranych zagadnień. 

Zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z tematyką BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO.

I. POJAZDY I KIEROWCY

kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem

– pojazd silnikowy to pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego

– motorower to pojazd dwu lub trójkołowy z silnikiem spalinowym o pojemności do 50 ccm lub z silnikiem

elektrycznym o mocy do 4 KW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/godz.

– motocykl to pojazd samochodowy z silnikiem spalinowym o pojemności ponad 50 ccm, dwukołowy,

z bocznym wózkiem oraz pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniem kół (trajka)

– czterokołowiec ( quad) to pojazd samochodowy inny niż samochód osobowy, ciężarowy i motocykl,

przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, którego masa własna nie przekracza : 550 kg w

  przypadku przewozu rzeczy400 kg w przypadku przewozu osób

– czterokołowiec lekki to pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg a konstrukcja ogranicza

prędkość jazdy do 45 km/godz

– pojazd marki „SAM” – zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Osoba, która ukończyła 18 lat nie musi posiadać uprawnień do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym oraz pojazdem zaprzęgowym.

Osoba, która nie ukończyła 18 lat może uzyskać prawo jazdy kat. AM, A1, A2, B1, T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

MOTOROWER I CZTEROKOŁOWIEC LEKKI

minimalny wiek 14 lat i prawo jazdy kat AM lub prawo jazdy kat.A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T

MOTOCYKL DO 125 CCM I MOCY DO 11 KW ORAZ MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY O MOCY DO 15 KW

minimalny wiek 16 lat i prawo jazdy kat. A1 lub prawo jazdy kat. A2, A

MOTOCYKL O MOCY DO 35 KW I MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY O MOCY  DO 15 KW

minimalny wiek 18 lat i prawo jazdy kat. A2

MOTOCYKL O MOCY PONAD 35 KW

minimalny wiek 24 lata i prawo jazdy kat. A lub min. 20 lat, jeżęli od conajmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat.A2

MOTOCYKL TRÓJKOŁOWY O MOCY PONAD 15 KW

minimalny wiek 21 lat i prawo jazdy kat. A

CZTEROKOŁOWIEC CIĘŻKI

minimalny wiek 16 lat i prawo jazdy kat. B1, B, C1,C

Prawo jazdy kat.A nie upoważnia do kierowania czterokołowcem ciężkim, ponieważ nie jest to motocykl lecz pojazd silnikowy o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 550 kg

Prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A, uprawnia do kierowania określonym pojazdem wraz z przyczepką

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B od conajmniej 3 lat może kierować MOTOCYKLEM DO 125 CCM I MOCY DO 11 KW

CZTEROKOŁOWCE nie mogą poruszać się po autostradach i drogach ekspresowych

Osoby jadące CZTEROKOŁOWCEM mają obowiązek jazdy w kaskach ochronnych

Prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T wydaje się na okres 15 lat.

                             

ZASADY OGÓLNE RUCHU DROGOWEGO

Każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani unikać wszelkiego działania, które :

mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Zielone światło i pierwszeństwo, to nie wszystko. Przez działanie rozumie się również zaniechamie (obowiązek powstrzymania się od jazdy, aby uniknąć zagrożenia ). Obowiązek ten dotyczy również pieszych.

Zabrania się pieszym wchodzenia na jezdnię bezpośrednia przed jadący pojazd (nawet na wyznaczonym przejściu). Wchodząc na przejście pieszy nie ma bezwzględnego pierwszeństwa i nie może powodować zagrożenia. Jedynie idący po przejściu pieszy korzysta z pierwszeństwa przed nadjeżdżającym pojazdem.

Kierujący pojazdem ma obowiązek jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni oraz jechać zawsze z prędkością bezpieczną, zapewniającą panowanie nad pojazdem w każdej sytuacji z uwzględnieniem zmieniających się warunków pogodowych, drogowych i sytuacyjnych.

– jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym,

– nie hamowąć gwałtownie bez konkretnego drogowego uzasadnienia

– utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu dostosowany do prędkości jazdy, stanu nawierzchni, warunków atmosferycznych, widoczności, niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymywania się poprzedzającego pojazdu. W czasie jazdy w tunelu o długości ponad 500 m odstęp powinien wynosić min. 50 m.

Sprawcą kolizji bądż wypadku może być kierujący pojazdem, który hamuje gwałtownie bez ewidentnego uzasadnienia lub nie zachowuje bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu.

ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

    – PAS RUCHU to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów

      wielośladowych oznaczony znakami poziomymi w postaci linii ciągłych i przerywanych, lub nie-

      oznaczony. Przyjmuje się, że pas ruchu ma szerokość ok 3 m i kierowca powinien umieć dokonać

      oceny ile pasów ruchu nieoznaczonych znajduje się na wykorzystywanej przez niego części jezdni.

    – SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu swego zachowania do

      warunków i sytyacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie

      zareagowanie.

2. kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyrażnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku

    jazdy lub pasa ruchu.

    – ZAWCZASU to znaczy z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem manewru, aby manewr

      ten nie był zaskoczeniem dla innych użytkowników dróg

    WYRAŻNIE to jest w taki sposób, aby inni nie mieli wątpliwości co do naszych zamiarów.

3. Przed włączeniem kierunkowskazu a następnie po raz drugi, przed wykonaniem manewru zmiany

    kierunku jazdy lub pasa ruchu kierujący pojazdem ma obowiązek upewnienia się, czy w danej sytu-

    acji może rozpocząć sygnalizowanie a następnie wykonanie manewru bez spowodowania zagro-

    żenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

    – UPEWNIENIE SIĘ polega na wstępnym sprawdzeniu sytuacji w lusterkach oraz dokładnym spraw-

      dzeniu bezpośrednim wzrokiem (po lewej, prawej stronie pojazdu), czy w tzw. „STREFIE MARTWEJ”

      (niewidocznej w lusterkach) nie poruszają się inne pojazdy.

U  W  A  G  A  ! ! !

     ” SAMO WŁĄCZENIE KIERUNKOWSKAZU NIE UPOWAŻNIA DO WYKONANIA MANEWRU, DOPUKI SIĘ

      NIE UPEWNIMY, ŻE MANEWR TEN NIE SPOWODUJE ZAJECHANIA DROGI BĄDŻ INNEGO ZAGROŻENIA

      BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM” ( wyrok Sądu Najwyższego).

W Y P R Z E D Z A N I E

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność a zwłaszcza odpowiedni odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu, zapewniający bezpieczne wykonanie manewru.

2. Przed rozpoczęciem manewru wyprzedzania mamy obowiązek upewnić się, czy:

– mamy pewne warunki do bezpiecznego wyprzedzania

– nie istnieje w tym miejscu zakaz wyprzedzania

– jadący przed nami nie zasygnalizował zamiaru zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu

– jadący za nami nie rozpoczyna wyprzedzania naszego pojazdu

– jesteśmy widoczni w lusterkach pojazdu wyprzedzanego

UWAGA: ” strefa martwa” – pokaż się, gdzie jesteś !

Rezygnujemy z wyprzedzania w razie jakiejkolwiek wątpliwości !

3. Kategorycznie zabrania się wyprzedzania :

– na wszelkich przejazdach i bezpośrednio przed nimi

– na przejściach bez sygnalizacji świetlnej a także bez kierującego ruchem policjanta

– z prawej strony, gdy pojazd nie będący tramwajem jedzie przed nami prosto a nie ma na jezdni

wyznaczonych pasów ruchu:

a/ conajmniej 2 pasy ruchu na jezdni jednokierunkowej

b/ conajmniej 2 pasy ruchu dla danego kierunku jazdy na jezdni dwukierunkowej w obszarze zabudowanym

c/ conajmniej 3 pasy ruchu dla danego kierunku jazdy na jezdni dwukierunkowej poza obszarem

zabudowanym

4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni (nie po utwardzonym poboczu) prosto

na skrzyżowaniach zwykłych.

Skrzyżowania zwykłe:

a/ nie będące rondami

b/ bez sygnalizacji świetlnej

c/ bez kierującego ruchem

5. Zabrania się wyprzedzania pojazdów silnikowych jadących po jezdni dwukierunkowej (nie po

utwardzonym poboczu) bez wyznaczonych pasów ruchu:

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

– na niebezpiecznym zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym

UWAGA : Dopuszcza się wyprzedzanie na niebezpiecznych zakrętach i przed szczytami wzniesień:

– na jezdni jednokierunkowej

– na jezdni dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu pod warunkiem, że:

Kierujący w czasie wyprzedzania zachowując bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu nie najeżdża

na podwójną linię ciągłą i nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku

      przeciwnym. Tak więc podwójna linia ciągła nie zabrania automatycznie wyprzedzania.

6. Znak „zakaz wyprzedzania” zabrania jedynie wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych

przez wszelkie pojazdy silnikowe. Nie zabrania natomiast wyprzedzania jednośladowych motorowerów 

i motocykli.

                                     PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU I PIERWSZEŃSTWO
PRZEJAZDU

1. Kierujący pojazdem zbliżając się do KAŻDEGO skrzyżowania ( także gdy ma zielone światło),

    KAŻDEGO przejścia dla pieszych, KAŻDEGO przejazdu oraz KAŻDEGO miejsca przecinania się

    kierunków ruchu poza skrzyżowaniem ma prawny obowiązek zachowania SZCZEGÓLNEJ 

    OSTROŻNOŚCI.

    – SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ w tych przypadkach polega na:

      a/ zdjęciu nogi z pedału gazu (zamknięciu gazu)

      b/ postawieniu nogi na pedale hamulca ( gotowość do hamowania ze skróceniem czasu reakcji)

      c/ dokładnej ocenie sytuacji umożliwiającej natychmiastowe przeciwdziałanie zagrożeniu

U W A G A: Zielone światło to nie wszystko. Sprawdż wzrokowo, czy możesz bezpiecznie konty-

      nuować jazdę

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną jest obowiązany zachować SZCZEGÓLNĄ

    OSTROŻNOŚĆ oraz ustąpić pierwszeństwa:

    – a/ pieszemu przechodzącemu przy skrzyżowaniu przez jezdnię, na którą skręcamy

    – b/ rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, po pasie ruchu dla rowerów, po drodze dla rowerów 

          lub innej części drogi, którą zamierza rowerzysta opuścić (np. wyjeżdża ze śluzy rowerowej

          na jezdnię).

3.Bezwzględne pierwszeństwo przejazdu (zawsze i wszędzie) przysługuje pojazdom uprzywilejo-

   wanym w akcji

  – POJAZD UPRZYWILEJOWANY – wysyłający niebieskie lub niebieskie i czerwone błyskowe sygnały

    świetlne, sygnały dżwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub

    światłami drogowymi.

4. O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniu decydują w kolejności:

    I. Sygnały podawane przez kierującego ruchem

    II. Sygnały świetlne

    III. Znaki drogowe

    IV. Ogólne zasady

    – OGÓLNE ZASADY (gdy jest brak sygnałów, znaków, bądż sgnały czy też znaki nie rozstrzygają)

      a/ pierwszeństwo mają pojazdy szynowe

      b/ gdy nie ma pojazdów szynowych, pierwszeństwo przejazdu przysługuje pojazdom mającym

          „prawą wolną” ( z prawej nie zbliża się żaden pojazd)

      c/ pierwszeństwo przejazdu przysługuje tramwajowi opuszczającemu rondo

U W A G A: Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną kolizyjną ( bez strzałek kierunkowych) kierujący

                  pojazdem jadący przy zielonym świetle na wprost ma pierwszeństwo przed KAŻDYM

                  innym, skręcającym w lewo lub prawo pojazdem (także przed tramwajem).

U W A G A: Włączający się do ruchu ma BEZWZGLĘDNY obowiązek ustąpienia pierwszeństwa

                   wszystkim pojazdom będącym w ruchu a także innym użytkownikom drogi, porusza-

                   jącym się po jezdni (np. pieszym).

5. Jeżęli jeden z pojazdów wyjeżdża ze „strefy zamieszkania” ( zatoczki, podjazdu do sklepu, CPN-u

    itp.) a drugi pojazd rusza w tym samym miejscu i czasie z parkingu, chodnika, pobocza lub rusza

    na jezdni po zatrzymaniu z własnej woli, to obaj kierujący WŁĄCZAJĄ SIĘ DO RUCHU i pierwszeń-

    stwo przysługuje pojazdowi nadjeżdżającemu Z PRAWEJ STRONY względem drugiego pojazdu. 

U W A G A: W przypadku wyjeżdżania z parkingu cofając mamy BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK:

                  a/ zachować szczególną ostrożność

                  b/ USTĄPIĆ PIERWSZEŃSTWA INNEMU POJAZDOWI LUB UCZESTNIKOWI RUCHU (piesi)

                  c/ sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu

                     lub jego utrudnienia.

                   Jak z powyższego wynika – COFAJĄCY USTĘPUJE WSZYSTKIM !

                                             

    ZATRZYMANIE I POSTÓJ 

 

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i warunkach w których jest on widoczny

    z dostatecznej odległości dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia lub utrudnienie ruchu.

    

    – ZATRZYMANIE – unieruchomienie pojazdu z własnej woli na czas do 60 sekund

    – POSTÓJ –  unieruchomienie pojazdu z własnej woli na czas powyżej 1 minuty

 

U W A G A : pomimo braku znaku zakazu pomyśl, czy pojazd unieruchomiony w tym miejscu nie stwa-

                    rza problemu dla innych.

 

2. Zatrzymując pojazd na jezdni mamy obowiązek ustawić go jak najbliżej krawędzi i równolegle do 

    niej ( o ile znaki nie nakazują inaczej).

 

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien (o ile jest to możliwe)

    stać poza jezdnią (np. na poboczu).

 

U W A G A : Linia krawędziowa przerywana zabrania zatrzymywania pojazdu na jezdni (można na 

                    poboczu ) a linia ciągła zabrania zatrzymywania na tej części drogi (jedż dalej).

 

4. Zabronione jest zatrzymywanie pojazdów z własnej woli:

    – w tunelach, na mostach i wiaduktach

    – na autostradach i drogach ekspresowych

    – na pasie między jezdniami

    – na przejściach dla pieszych i wszelkich przejazdach

    – przy lewej krawędzi jezdni poza obszarem zabudowanym

    – na drodze dla rowerów (nie dotyczy rowerów)

    – na przystankach autobusowych itp

    – w zatoczkach przystankowych

    – na skrzyżowaniach

    – na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżęli zmusiłoby to innych 

      kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tą linię (PRZYKŁAD NEGATYWNY:

      Biała Podlaska, przystanek autobusowy ZKM „Orzechowa 3 „)

    – w odległości mniejszej niż 15 m od przystanków oraz od początków i końców wysepek przystan-

      kowych

    – w odległości mniejszej niż 10 m od:

      a/ przejazdów

      b/ przejść dla pieszych (na jezdni jednokierunkowej można bezpośrednio za przejściem)

      c/ znaków i sygnałów drogowych jeżęli pojazd zasłaniałby znak lub sygnał

      d/ skrzyżowań (PRZYKŁAD NEGATYWNY: Biała Podlaska, przystanek autobusowy ZKM „Orzechowa 3”

          usytuowany tuż przed skrzyżowaniem).

 

U W A G A: Nie zabrania się zatrzymywania naprzeciwko: wjazdów do bram, garaży, parkingów, wnęk 

                  postojowych, w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd innego pojazdu np. z parkingu

                  oraz w strefach zamieszkania. W miejscach wyżej wymienionych zabrania się tylko postoju

                  ( zablokowany powinien wytrzymać spokojnie 60 sekund a dopiero po upływie minuty

                  ma prawo protestować. Przedwczesny wrzask świadczy o nieznajomości prawa !)

 

5. Samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery i wózki rowerowe mogą stać na chodniku

    pod warunkiem, że:

       a/ brak w tym miejscu zakazu zatrzymywania lub postoju

       b/ pojazdy stoją przy krawędzi jezdni

       c/ pojazd nie utrudnia ruchu pieszych

       d/ pozostawione jest wolne przejście dla pieszych nie mniejsze, niż 1.5 m

 

6. Na chodniku mogą stać także inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t

    (osobowo-terenowe, mikrobusy, ciężarówki) pod warunkiem dodatkowym, że w miejscu tym 

    ustawiony jest znak informacyjny „PARKING’. Przy braku tego znaku w/w pojazdy mogą stać na 

    chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi ( pod warunkiem, że wystający tył pojazdu nie

    tamuje ruchu pojazdów na jezdni).

 

U W A G A : 

    – zabronione jest zatrzymywanie na chodniku pojazdów z przyczepami

    – „zakaz zatrzymywania” i „zakaz postoju” dotyczy tylko tej strony drogi, po której jest ustawiony

    – jak sama nazwa wskazuje „znaki drogowe” dotyczą tylko drogi. Nie dotyczą części przyległej do

      drogi. Droga TO JEZDNIA, CHODNIK I POBOCZE. Reszta TO NIE JEST DROGA.

 

                            

SYGNALIZOWANIE AWARII LUB WYPADKU

 

1. Sygnalizowanie awarii nie ma na celu informowanie, że stojący pojazd uległ awarii ( nie ma to

    dla kierujących innymi pojazdami większego znaczenia), lecz ostrzeganie innych kierujących

    o niebezpieczeństwie związanym z przymusowym postojem pojazdu w miejscu mogącym powo-

    dować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

2. Obowiązkowo należy sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu awarii

    lub wypadku:

    a/ na autostradach i drogach ekspresowych,

    b/ na wszystkich drogach twardych poza obszarem zabudowanym w razie postoju na jezdni

        w miejscu, w którym postój jest zabroniony,

    c/ na drogach twardych obszaru zabudowanego w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym

        zatrzymanie jest zabronione,

    d/ na drogach twardych poza obszarem zabudowanym w razie postoju na poboczu, jeżęli pojazd

        nie jest widoczny z dostatecznej odległości.

 

3. Sposób sygnalizowania awarii lub wypadku: włączenie świateł awaryjnych ( lub pozycyjnych,

    jeśli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne) z jednoczesnym ustawieniem ostrzegaw-

    czego trójkąta odblaskowego (nie dotyczy motorowerów i motocykli jednośladowych). Trójkąt

    należy ustawić za pojazdem:

    – 100 m na autostradach i drogach ekspresowych,

    – 30 – 50 m na drogach twardych poza obszarem zabudowanym,

    – tuż za pojazdem w obszarze zabudowanym lub na pojeżdzie nie wyżej niż 1 m.

 

U W A G A : NIE MUSIMY SYGNALIZOWAĆ :

    a/ zatrzymania z powodu awarii ( do 1 minuty),

    b/ postoju z powodu awarii na poboczu o ile pojazd jest widoczny dla innych kierujących z dosta-

        tecznej odległości,

    c/ postoju z powodu awarii na chodniku,

    d/ postoju z powodu awarii na jezdni przy braku zakazu zatrzymywania i postoju o ile pojazd w

        tym miejscu nie powoduje znacznego utrudnienia w ruchu ani zagrożenia bezpieczeństwa

        ruchu drogowego.

                        

4. Mimo braku obowiązku prawnego możemy sygnalizować postój lub zatrzymanie z powodu awarii

    na każdej drodze (także na nieutwardzonej), zapewniając w ten sposób większy margines bezpie-

    czeństwa także samemu sobie. Podczas przebywania poza pojazdem wskazane (chociaż nie-

    obowiązkowe) jest posiadania kamizelki ostrzegawczej. Powyższe nie dotyczy postoju na chodniku.

 

5. Zabronione jest używanie świateł awaryjnych w czasie holowania i w innych przypadkach nie

    mających związku z awarią lub wypadkiem.

 

                                                                 H O L O W A N I E

 

1. Zabrania się holowania:

    – więcej niż jednego pojazdu (np. z przyczepą),

    – pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym i niesprawnych układach hamulcowych (nie

      dotyczy holowania na specjalnym wózku),

    – pojazdu kierowanego przez osobę nie posiadającą odpowiedniego uprawnienia lub będącą

      pod wpływem alkoholu oraz podobnie działającego środka,

    – na autostradzie (tylko pojazdem pomocy drogowej do najbliższego zjazdu).

 

2. Dopuszczalne prędkości holowania:

    – do 30 km/godz. w obszarze zabudowanym,

    – do 60 km/godz. poza obszarem zabudowanym

 

3. Pojazd holujący – włączone światła mijania, pojazd holowany tylko światła pozycyjne w okresie

    niedostatecznej widoczności (przy dobrej widoczności może nie mieć włączonych świateł zew-

    nętrznych). Konieczne są działające kierunkowskazy. Ponadto pojazd holowany (z wyjątkiem 

    motocykla) powinien być oznaczony z tyłu po lewej stronie trójkątem ostrzegawczym lub wysy-

    łać żółte sygnały błyskowe.

 

4. Motocykl może być holowany tylko na połączeniu giętkim w sposób umożliwiający odczepienie

    się motocyklisty w razie takiej potrzeby.

 

U W A G A : Przepisy nie zabraniają holowania pojazdu silnikowego w pełni sprawnego. Zabronione

                   jest holowanie rowerzystów (zabrania się rowerzystom czepiania się innych pojazdów).

 

                                        OŚWIETLENIE W CZASIE ZATRZYMANIA I POSTOJU

 

1. Kierujący pojazdem silnikowym w czasie zatrzymania i postoju na jezdni i poboczu w warunkach 

    niedostatecznej widoczności powinien mieć włączone w pojeżdzie światła pozycyjne lub postojowe.

 

2. Wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone gdy:

    a/ pojazd stoi na jezdni, poboczu lub drodze nieutwardzonej w miejscu oświetlonym, zapewniają-

        cym widoczność pojazdu dla innych kierujących,

    b/ pojazd stoi na chodniku,

    c/ pojazd znajduje się poza drogą (poza jezdnią i poboczem).

 

                                            

JAZDA W KOLUMNIE

1. Pojazdy jadące w kolumnie mogą zajmować tylko jeden pas ruchu i poruszać się jeden za drugim.

2. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów

    ruchu drogowego ( trzeżwość, uprawnienia, dokumenty, stan techniczny pojazdu, kaski, odstęp, 

    upewnianie się, sygnalizowanie, hamowanie, światła, znaki, pierwszeństwo przejazdu itp).

3. W zorganizowanej kolumnie może jechać maksymalnie :

    – 15 rowerów lub wózków rowerowych

    – 10 samochodów osobowych, motorowerów i motocykli

    –  5 pozostałych pojazdów ( samochodów ciężarowych, terenowych, autobusów, czterokołowców,

          ciągników rolniczych itp).

4. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe oraz pojazdy sił

    zbrojnych i pojazdy uprzywilejowane. Nie jest zabronione wjeżdżanie między jadące w kolumnie

    samochody, autobusy, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery, czterokołowce i pojazdy zaprzę-

    gowe.

 

U W A G A

a/ w przypadku konieczności przejazdu większych grup pojazdów (np. duża grupa motocyklowa)

    należy taką grupę podzielić na mniejsze kolumny o dopuszczalnej przepisami ilości pojazdów

    a między jadącymi kolumnami powinna być zachowana minimalna odległość:

    – conajmniej 500 m w przypadku pojazdów samochodowych (wszelkie samochody, autobusy, moto-

      cykle, czterokołowce)

    – conajmniej 200 m w przypadku pozostałych pojazdów

b/ na przejazd kolumny zgodnie z w/w przepisami nie jest wymagane dodatkowe zezwolenie

c/ przejazd większych niż dopuszczalne przepisami kolumn zorganizowanych (np. parady, asysty

    motocyklowe) jest wykorzystaniem dróg w sposób szczególny i wymaga uzyskanie odpowiedniego

    zezwolenia ( długa i „upierdliwa” procedura – art. 65 – 65g kodeksu drogowego).

 

                                                     PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Pasażer oraz kierujący motorowerem, motocyklem i czterokołowcem powinni w czasie jazdy

    korzystać z odpowiedniego kasku ochronnego.

2. Kierowca i osoby przewożone pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa mają obowiązek

    jechać w zapiętych pasach o ile nie są zwolnione z tego obowiązku.

3. Pojazdem samochodowym i motorowerem można przewozić maksymalnie taką ilość osób,

    jaka jest wskazana w dowodzie rejestracyjnym.

U W A G A :

    Za brak wymaganego kasku i nie zapięte pasy bezpieczeństwa ponosi karę grzywny osoba prze-

    wożona pojazdem oraz kierowca za przewożenie takich osób niezgodnie z przepisami (kierowca

    ma obowiązek zadbania aby pasażerowie byli ok.)

4. Dziecko do lat 7 może korzystać z drogi (poruszać się także chodnikiem) tylko pod opieką osoby

   w wieku conajmniej 10 lat.

5. Przewozić rowerem, motorowerem, motocyklem i czterokołowcem lekkim pasażera może osoba

    w wieku conajmniej 17 lat.

6. Dziecko do lat 15 poruszające się drogą (jezdnią, poboczem i chodnikiem) poza obszarem zabudo-

    wanym po zmierzchu powinno posiadać widoczne elementy odblaskowe.

7. Kierującemu pojazdem zabrania się :

   – korzystania podczas jazdy (wszelkimi pojazdami) z telefonu trzymanego w ręku (nie dotyczy

     trzymania mikrofonu radia CB)

   – przewożenia na przednim siedzeniu samochodu dziecka do lat 12 bez fotelika ochronnego (taki

     młody obywatel (ka) bez fotelika może siedzieć tylko na tylnym siedzeniu)

   – przewożenia na przednim siedzeniu samochodu dziecka w foteliku skierowanym tyłem do kierun-

     ku jazdy jeżęli pojazd jest wyposażony w czynną poduszkę powietrzną dla pasażera

   – przewożenia nietrzeżwego pasażera rowerem, motorowerem, motocyklem (chyba, że w bocznym

     wózku)

   – palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy z pasażerem:

     a/ taksówkarzowi

     b/ kierowcy autobusu

     c/ motocykliście

     d/ kierującemu czterokołowcem

                                    CIEKAWOSTKA : Motorowerzystę nie obejmuje powyższy zakaz, ponieważ

                                                               motorower nie jest pojazdem silnikowym (a silnik ma !).

 

                                             

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

1. Zgodnie z art. 129 ust. 1 prawa o ruchu drogowym”czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem 

ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie NALEŻĄ DO ZADAŃ POLICJI”.

   

U W A G A : Kodeks drogowy jest tak skonstruowany, że trzeba go wnikliwie czytać do końca i wówczas 

                   może się okazać, że to co na początku jest zabronione w dalszej części może być pod pew-

                   nymi warunkami dozwolone (np. wyprzedzanie na niebezpiecznych zakrętach i przed szczy-

                 tami wzniesień). Tak jest i w przypadku kontroli ruchu drogowego (art. 129 – 129k i 130 – 131).

OTÓŻ:

                   KONTROLĘ RUCHU DROGOWEGO MOGĄ PRZEPROWADZAĆ TAKŻE:

            

                   a/ Straż Graniczna

                   b/ Służba Celna

                   c/ Inspekcja Transportu Drogowego

                   d/ Straż Miejska i Gminna

                   e/ Straż Leśna

                    f/ Straż Parku

                   g/ Żandarmeria Wojskowa

                                          Brakuje tylko sołtysów i proboszczy !

 

2. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna i Inspekcja Transportu Drogowego mają podobne, dość szero-

    kie uprawnienia:

    – zatrzymywanie pojazdu do kontroli

    – legitymowanie 

    – sprawdzanie stanu trzeżwości

    – sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia, ładunku

    – uniemożliwianie kierowania pojazdem

    – usuwanie pojazdów z drogi

    – używanie przyrządów do badania prędkości

U W A G A : 

    a/ badanie w celu ustalenia zawartości w organiżmie alkoholu lub środka działającego podobnie jak

        alkohol może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego (nie dotyczy osób

        posiadających immunitet).

    b/ w razie uczestniczenia w wypadku drogowym (są zabici bądż ranni) kierujący pojazdami uczestni-

        czącymi w zdarzeniu poddawani są obligatoryjnie w/w badaniom.

    c/ badaniom może być poddana także inna osoba jeżęli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła

        kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym.

    d/ W/w osoby mają prawo żądać przeprowadzenia badań na zawartość alkoholu we krwi lub moczu

        odmawiając poddania się badaniom zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub nie zga-

        dzając się z wynikiem takiego badania.

3. Kontrola ruchu drogowego wykonywana przez strażników miejskich (gminnych), strażników leśnych

    strażników parku i pracowników zarządów dróg odbywa się na podstawie upoważnienia do wykony-

    wania kontroli ruchu drogowego wydanego przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego)

    Policji.

4. Strażnicy miejscy (gminni) mogą dokonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem

    przenośnych albo zainstalowanych w pojeżdzie urządzeń rejestrujących na drogach gminnych i miej-

    skich w obszarze zabudowanym w oznaczonym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właści-

    wym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Policji.

5. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy miejscy (gminni) są upoważnieni do:

    a/ zatrzymywania kierujących pojazdami nie stosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,

    b/ legitymowania i sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem

        uczestników ruchu naruszających przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

    c/ żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania

        w oznaczonym czasie,

    d/ uniemożliwiania kierowania pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie że

        jest ona pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka,

    e/ karania mandatami karnymi za wykroczenia porządkowe.

 

                                                SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI !

 

3 Comments

Comments are closed.