REGULAMIN

KLUBU MOTOCYKLOWEGO „GROM”

POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klub Motocyklowy „GROM” jest stowarzyszeniem zwykłym i członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Motorowego, działający zgodnie ze Statutem klubu i niniejszym regulaminem.
 2. Terenem działania Klubu Motocyklowego „GROM” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.
 3. Klub Motocyklowy „GROM” w zakresie swojej statutowej działalności podlega jedynie władzom Polskiego Związku Motorowego i organowi rejestrowemu.
 4. Wyróżnikiem odrębności oraz przynależności Klubu Motocyklowego „GROM” do Polskiego Związku Motorowego są naszywki z logo PZM z tyłu i na przodzie kamizelek motocyklowych.
 5. Klub posiada lokal klubowy, zaakceptowane oficjalnie barwy klubowe, pieczęcie oraz legitymacje klubowe Polskiego Związku Motorowego.
 6. Klub Motocyklowy „GROM” jest kontynuatorem tradycji powołanego w 1926r. POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOCYKLOWEGO.
 7. W klubowej działalności uwzględniamy następujące priorytety:

                – I.   ZDROWIE

                – II.  RODZINA

                – III. PRACA

                – IV. KLUB

 1. Klub zrzesza na zasadach demokratycznych osoby zainteresowane motoryzacją bez względu na płeć, zawód, pochodzenie, przynależność i światopogląd.

II. PODSTAWOWE DZIAŁANIA STATUTOWE

 1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury motoryzacyjnej.
 2. Inicjowanie oraz organizowanie imprez i szkoleń mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego zmotoryzowanych i niechronionych użytkowników dróg.
 3. Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej.
 4. Organizacja popularnych zawodów rowerowych i motorowych.
 5. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych z ratownictwa drogowego, doskonalenia techniki jazdy, przepisów ruchu drogowego i BRD.
 6. Popularyzowanie polskiej historii motoryzacji oraz ochrona i eksponowanie zabytkowych a także nietypowych pojazdów mechanicznych.
 7. Prowadzenie działalności wychowawczo-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiego motocyklisty wśród społeczeństwa.

III. ZARZĄD KLUBU MOTOCYKLOWEGO „GROM”

 1. Zarząd klubu jest najwyższą władzą poza Walnym Zgromadzeniem Członków i kieruje bieżącą działalnością klubową.
 2. Skład Zarządu Klubu Motocyklowego „GROM”:  zgodnie ze statutem
 1. Działalnością Zarządu kieruje prezes Klubu.
 2. Posiedzenia Zarządu oraz zebrania członkowskie odbywają się w każdy I piątek miesiąca w lokalu klubowym lub w innym wyznaczonym miejscu, o ustalonej porze.
 3. Do ważności postanowień Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
 4. W przypadku równej ilości głosów członków zarządu głos decydujący należy do prezesa klubu.
 5. Postanowienia Zarządu są wiążące i mogą być zmienione lub odrzucone tylko przez Walne Zgromadzenia Członków.

IV. BARWY KLUBOWE

 1. Barwy Klubu Motocyklowego „GROM” zostały ustalone i wprowadzone w 1999r. oraz zaakceptowane przez Kongres PKM, władze PZM i organ rejestrowy stowarzyszenia.
 2. Postanowienia w sprawie barw klubowych:

         a) BARWY PLECOWE NA KAMIZELCE:

            – półkolisty napis „POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY” (Sympatycy: półkolisty napis „SYMPATYK”)

                 u góry kamizelki. Litery białe na czarnym tle, biała obwódka.

            – zasadnicze logo klubu w środkowej części kamizelki z napisem: „KLUB MOTOCYKLOWY

                 „GROM” BIAŁA PODLASKA” z wizerunkiem motocykla pod napisem „GROM”. Tło czarne,

                litery „GROM” pogrubione, czerwone, pozostałe napisy i wizerunek motocykla oraz ramka białe.

            – naszywka logo PZM pod logo klubu z prawej strony.

            – napis „1979” pod logo klubu w środkowej części. Białe cyfry z białą obwódką na czarnym tle.

        b) BARWY PIERSIOWE NA KAMIZELCE:

            – po lewej stronie kamizelki prostokątne identyfikatory w kolejności od góry: ksywka (imię),

              „GROM”, funkcja (tylko dla funkcyjnych). Litery białe, czerwona obwódka, tło czarne.

            – po prawej stronie kamizelki na wysokości identyfikatorów: okrągła naszywka z białym

              napisem „KLUB MOTOCYKLOWY BIAŁA PODLASKA” oraz logo PZM w środku. Tło i

              obwódka czarne.

 1. Zasłużeni i honorowi członkowie klubu, wyróżnieni przyznaniem złotych barw klubowych posiadają identyfikatory piersiowe z literami i obwódką koloru złotego.
 2. Członkowie weterani klubowi pod naszywkami identyfikacyjnymi posiadają naszywkę owalną ze skrzydłami symbolizującą pierwszy historyczny znak klubowy z błyskawicą i napisem „GROM KLUB BIAŁA PODLASKA”. Tło czarne, litery i błyskawica białe.
 3. Pozostałe naszywki, znaczki, odznaczenia i pamiątki z przodu kamizelki są sprawą indywidualną i dowolną.
 4. W naszywkach i barwach klubowych (za wyjątkiem ksywek) stosuje się wyłącznie język polski.

V. PROCEDURA CZŁONKOWSKA

 1. Klub zrzesza motocyklistów(tki) oraz sympatyków motoryzacji, działających w następujących sekcjach:

– Sekcja Turystyczna i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

– Sekcja Sportów Motorowych

– Sekcja Weteranów

 1. Członkiem klubu może zostać pełnoletni motocyklista(tka) z rekomendacji co najmniej dwóch członków klubu, a warunkiem przyjęcia do grupy członkowskiej jest:

– złożenie zarządowi klubu deklaracji członkowskiej

– wpłata wpisowego i ustalonej składki członkowskiej

– pozytywna decyzja zarządu klubu o przyjęciu

– pozytywne zaliczenie okresu kandydackiego

 1. Okres kandydacki w klubie rozpoczyna się od dnia pozytywnej decyzji zarządu o przyjęciu do Klubu Motocyklowego „GROM” Polskiego Związku Motorowego, trwa przez 1 rok, z możliwością skrócenia tego okresu przez zebranie członkowskie do 6 miesięcy.
 2. W okresie kandydackim motocyklista(tka) może posiadać na plecach kamizelki naszywkę górną „POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY”, logo PZM i naszywkę „1979” bez zasadniczej barwy klubowej „KLUB MOTOCYKLOWY „GROM” BIAŁA PODLASKA”.
 3. W okresie kandydackim motocyklista(tka) nie może korzystać z praw przysługującym jedynie członkom klubu.
 4. Przyjmowanemu do klubu kandydatowi oraz mianowanemu na członka motocykliście(tce) wręczana jest kamizelka motocyklowa z przysługującymi naszywkami a wręczenie ma charakter uroczysty.

VI. OBOWIĄZKI CZŁONKOWSKIE

 1. Do podstawowych obowiązków kandydatów i członków Klubu Motocyklowego „GROM” należą:

– aktywny udział w realizacji zadań klubowych

– przestrzeganie postanowień statutu i regulaminu klubowego

– terminowe opłacanie składek członkowskich (nie później jak do końca I kwartału każdego

roku) oraz innych składek klubowych

– realizowanie uchwał zebrania i postanowień Zarządu

– występowanie w czasie zebrań, szkoleń, imprez i spotkań klubowych oraz imprez

motorowych i motoryzacyjnych w regulaminowym stroju klubowym

– szacunek dla barw klubowych

– godne reprezentowanie klubu na zewnątrz

– kształtowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty Polskiego Związku Motorowego

w społeczeństwie

VII. SYMPATYCY KLUBOWI

 1. Sympatykiem Klubu może być:

– motocyklista(tka) bez praw członkowskich

– członek rodziny motocyklisty(tki) klubu

– „plecak” motocyklisty(tki) klubu

– osoba wspierająca działalność klubową

 1. Sympatyk może posiadać na kamizelce barwy klubowe sympatyka.
 2. Zarząd Klubu przed przyznaniem barw klubowych może wyznaczyć sympatykowi okres próby, jak kandydatowi na członka.
 3. Sympatyk nie posiada praw członkowskich, może jednak uczestniczyć czynnie w działalności klubowej oraz wspomagać finansowo tą działalność.

VIII. WETERANI KLUBOWI

 1. Weteranem klubowym może być jedynie członek klubu posiadający co najmniej 5 letni staż członkowski i ukończony wiek 50 lat lub 5 letni staż członkowski i stary (co najmniej 25 letni) lub zabytkowy motocykl.
 2. Tytuł weterana klubowego z prawem posiadania naszywki weterana przyznaje Zarząd Klubu po spełnieniu warunków z pkt. 1 na wniosek zainteresowanego członka klubu.

IX. SEKCJA WETERANÓW

 1. Do Sekcji Weteranów mogą należeć weterani klubowi, sympatycy klubowi oraz osoby bez barw i praw członkowskich posiadające stare, zabytkowe i nietypowe pojazdy silnikowe.
 2. Działalnością Sekcji Weteranów kieruje Kierownik Sekcji.

X. SPRAWY DYSCYPLINARNE

 1. Za nie przestrzeganie Statutu, Regulaminu Klubu oraz uchwał klubowych Zarząd Klubu może wymierzyć członkowi karę:

– upomnienia

– nagany

– czasowego pozbawienia praw członkowskich na okres do 6 miesięcy

– wykluczenia z klubu

 1. Automatyczne wykluczenie z klubu następuje w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy od upływu terminu płatności oraz w przypadku pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. W wyjątkowych przypadkach losowych i sytuacyjnych Zarząd Klubu może zwolnić kandydata lub członka z opłat składek członkowskich.
 3. Kandydaci i sympatycy klubowi mogą być ukarani karą:

– upomnienia

– nagany

– wykluczenia z klubu

 1. Członek, kandydat i sympatyk ukarany karą dyscyplinarną wykluczenia z klubu oraz pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym ma bezwzględny obowiązek zwrotu prezesowi klubu przyznanych barw (naszywek) klubowych:

– naszywki plecowej „POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY” („SYMPATYK”)

– barwy klubowej „KLUB MOTOCYKLOWY „GROM” BIAŁA PODLASKA”

– naszywki „1979”

– logo PZM

– naszywki okrągłej piersiowej „KLUB MOTOCYKLOWY PZM BIAŁA PODLASKA”

 1. Naszywki (barwy) klubowe pozostawione za zgodą zarządu motocykliście(tce) i sympatykowi rezygnującemu z działalności w klubie mogą mieć jedynie charakter pamiątkowy bez prawa ich publicznego eksponowania.
 2. Trzykrotna kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność członka na zarządzonym przez prezesa lub wiceprezesa klubu zebraniu z zaznaczeniem: „Obecność Obowiązkowa” powoduje karę statutową – zawieszenie w prawach członka do 6 miesięcy, a decyzja o zawieszeniu należy do Zarządu Klubu.
 3. Zawieszony w prawach członka motocyklista(tka) zdaje kamizelkę z barwami na okres zawieszenia prezesowi klubu.
 4. Punkt 7 i 8 dotyczy również kandydatów.
 5. Członek oraz kandydat Klubu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić pisemnie do Zarządu Klubu o zawieszenie działalności w Klubie na czas określony do 1 roku. Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku opłacania składki członkowskiej PZM-ot.
 6. Nad przestrzeganiem dyscypliny klubowej czuwa Sierżant Klubowy posiadający uprawnienia do oceny aktywności członków, kandydatów i sympatyków oraz wnioskowania do Zarządu w sprawie kar i wyróżnień zgodnie ze statutem i regulaminem klubowym.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Członkowie kandydaci i sympatycy klubu zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i jego przestrzegania.
 2. Niniejszy uaktualniony regulamin Klubu Motocyklowego „GROM” obowiązuje od dnia 13.01.2017r.
 3. Zmiany w regulaminie, mogą być wprowadzone na Walnym Zebraniu Członków Klubu przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Wprowadzono uchwałą Walnego Zebrania Członków

Z dnia 13.01.2017r.