Statut

Klubu Motocyklowego „GROM”

w Białej Podlaskiej

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

§1. Klub Motocyklowy „GROM” w Białej Podlaskiej działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20 z późniejszymi zmianami.) oraz niniejszego statutu.

§2. Klub Motocyklowy „GROM” jest apolitycznym, samorządnym stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności członków działających na rzecz motoryzacji, sportów motorowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§3. Klub Motocyklowy „GROM” jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i korzysta z praw określonych Statutem PZM.

§4. Terenem działania Klubu Motocyklowego „GROM” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest miasto Biała Podlaska.

§5. Klub Motocyklowy „GROM” posiada własne godło, barwy i pieczęć a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków.

Rozdział II – Cele i sposoby działania.

§6. Zasadnicze cele działalności Klubu Motocyklowego „GROM”:

1./ Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej.
2./ Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego zmotoryzowanych i nie chronionych użytkowników dróg.
3./ Doskonalenie samochodowej i motocyklowej techniki jazdy.
4./ Rozwój sportów motorowych.
5./ Rozwój turystki motorowej.
6./ Krzewienie kultury motoryzacyjnej.
7./ Kultywowanie historii motoryzacji, ochrona i eksponowanie zabytkowych i nietypowych pojazdów mechanicznych.

§7. Klub Motocyklowy „GROM” realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:

1./ Inicjowanie i organizowanie imprez z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa, mających na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego, propagowanie drogowych zasad bezpieczeństwa oraz podnoszenie poziomu kultury drogowej.
2./ przeprowadzanie spotkań, pogadanek i szkoleń w środowiskach szkolnych, młodzeżowych i motorowych o tematyce BRD, pierwszej pomocy przedmedycznej i trzeźwości na drodze.
3./ Prowadzenie szkoleń doskonalących motocyklową i samochodową technikę jazdy.
4./ Prowadzenie szkoleń i organizowanie zawodów w sportach rowerowych i motorowych.
5./ Organizowanie motocyklowej turystyki w tym rajdów turystyczno-nawigacyjnych.
6./ Integrowanie posiadaczy pojazdów zabytkowych i nietypowych oraz organizowanie zlotów rajdów i ekspozycji tych pojazdów.
7./ Organizowanie i uczestniczenie w organizowanych przez inne kluby zlotach motorowych.

§8. W realizacji zadań statutowych Klub Motocyklowy „GROM” współpracuje z innymi klubami, organizacjami, instytucjami i urzędami.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9. Członkowie Klubu Motocyklowego „GROM” dzielą się na:

1./ Członków zwyczajnych.
2./ Członków honorowych.

§10. 1. Członkiem zwyczajnym klubu może być każdy pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący postanowienia Statutu.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

1./ Bierne i czynne prawo wyborcze do władz klubu.
2./ Zgłaszania postulatów i wniosków.
3./ Uczestniczenia we wszystkich formach działalności klubu.
4./ Noszenia godła i reprezentowania barw klubowych.
5./ Organizowania i współorganizowania imprez.
6./ Korzystania z funduszy składkowych na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1./ Brać czynny udział w realizacji zadań klubowych.
2./ Przestrzegać postanowień Statutu i Władz Klubu.
3./ Regularnie opłacać składki członkowskie.

§11. 1. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w sposób sczególny dla klubu i dla realizacji jego zadań statutowych.

2. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i może korzystać bezpłatnie ze świadczeń klubu, bez obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Członkowstwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków klubu w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu Klubu.

§12. Członkowstwo w klubie ustaje na skutek:

1./ Dobrowalnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie Zarządowi Klubu.
2./ Śmierci członka.
3./ Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
4./ Wykluczenia dyscyplinarnego.
5./ Zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 6 miesięcy od momentu zapłacenia ostatniej składki.

§13. 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów Zarząd Klubu ma prawo udzielić członkowi kary:

1./ Upomnienia.
2./ Nagany.
3./ Czasowego pozbawienia praw członkowskich na okres do 6 miesięcy.
4./ Wykluczenia.

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków.

Rozdział IV – Władze Klubu i struktura organizacyjna.

§14. 1. Władzami Klubu są:

1./ Walne Zgromadzenia członków.
2./ Zarząd Klubu.
3./ Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Władz Klubu trwa 3 lata.

§15. 1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie może być jawne, jeżeli za jawnością wypowie się zwykła większość uprawnionych do głosowania.

2. Zarząd Klubu składa się z Prezesa (Prezydenta), 1-2 Viceprezesów (Viceprezydentów), Skarbnika oraz 1-3 Członków Zarządu.

§16. 1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków i kieruje bieżącą działalnością klubu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa (Prezydenta) lub Viceprezesa (Viceprezydenta).

3. Do ważności uchwał i ustaleń zarządu konieczna jest obecność połowy członków zarządu w tym Prezesa (Prezydenta) lub Viceprezesa (Viceprezydenta).

§17. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 2 osób.

§18. Kompetencje Władz Klubu:

1. Walnego Zgromadzenia:

1./ Uchwalanie statutu i jego zmian.
2./ Uchwalanie regulaminów.
3./ Wytyczanie głównych kierunków działalności.
4./ Wybory zarządu Komisji Rewizyjnej, delegatów na Okręgowe Zjazdy PZM oraz ich odwoływanie.
5./ Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, oraz rozpatrywanie zgłaszanych wniosków.
6./ Ocena i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7./ Podejmowanie uchwał w sprawych klubowych i członkowskich w tym nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego klubu.

2. Zarządu Klubu:

1./ Kierowanie bieżącją działalnością klubu.
2./ Przyjmowanie członków oraz skreślanie z ewidencji.
3./ Wymierzanie kar regulaminowych.
4./ Opracowywanie planów pracy, kalendarzy imprez i sprawozdań.
5./ Wnioskowanie o nadanie honorowego członkowstwa.
6./ Wnioskowanie o wyróżnienie członków.
7./ Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków.

3. Komisji Rewizyjnej:

1./ Kontrolowanie działalności klubu.
2./ Badanie celowości i prawidłowości wydatków z funduszy składkowych.
3./ Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
4./ Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§19. 1. W ramach klubu mogą działać następujące sekcje specjalistyczne:

1./ Sekcja Turystyczna i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
2./ Sekcja Sportowa.
3./ Sekcja Weteranów.

2. W razie potrzeby mogą być powoływani przez Zarząd Klubu kierownicy sekcji.

3. Kierownicy sekcji mogą doraźnie uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V – Fundusz Klubu.

§20. 1. Fundusz klubu stanowią wpływy ze składek członkowskich.
2. Ewidencje funduszy i ich rozliczeń prowadzi skarbnik klubu.

Rozdział VI – Zmiana Statutu i rozwiązanie klubu.

§21. 1. Zmiana Statutu i decyzja o rozwiązaniu klubu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Dla ważności uchwały niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe.

§22. Prawo autorytatywnej interpretacji Statutu posiada Walne Zgromadzenie członków a między walnymi zgromadzeniami – Zarząd Klubu.

§23. Satut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu klubu do ewidencji stowarzyszeń.

§24. Klub Motocyklowy „GROM” reprezentują na zewnątrz Prezydent i Viceprezydenci.

Za zgodność:
Walne Zgromadzenie Członków
Klubu Motocyklowego „GROM”
w Białej Podlaskiej